Allmänna Villkor - Helsingborg Design LAB
rectangle3
hexa
circle

Allmänna villkor

Allmänna villkor för Helsingborg Design LAB utvecklings och byrå tjänster som tillhandahålls av företaget Helsingborg Development LAB AB (HDL), organisationsnummer 556936-1263.

Summering av allmänna villkor “Easy to read”

Helsingborg Design LAB (HDL) är ett företag som erbjuder design, utveckling och internettjänster till kunder. En viktig punkt i villkoren är att kunden inte kan göra stora ändringar i designen efter att den är godkänd. 

Om kunden godkänner en design och produktion påbörjas, kan inga större förändringar göras utöver att byta färger och/eller teckensnitt/storlek. Om kunden vill ändra designen efter att produktionen har påbörjats och en ny produktion behöver göras, debiteras kunden en ny produktion eller en timkostnad enligt gällande prislista.

Vid betalning ska kunden betala enligt gällande prislista/offert enligt faktura inom 30 dagar om inget annat avtalats. Om kunden betalar senare än förfallodag kan det innebära en påminnelseavgift och HDL har rätt att skicka ärendet vidare till inkasso/kronofogden efter två (2) påminnelser.

HDL har också rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden bryter mot någon av villkoren. HDL är inte ansvarig för eventuella förluster på grund av tekniska problem eller kundens agerande.

Kunden ansvarar för att följa svensk lag och att all information på hemsidan är korrekt. Tidpunkten för leverans sker enligt överenskommelse.

HDL erbjuder support och utbildning mot en extra avgift. Kunden ansvarar också för backup och att uppdatera sin hemsida om inget support/drift avtal har upprättats i samband med projekt och lansering.

Vid eventuell tvist ska parterna först försöka lösa det genom förhandling. Annars avgörs det av en skiljeman eller skiljenämnd enligt Svenska skiljedomsinstitutets regler för förenklat skiljeförfarande.1. Allmänt

Helsingborg Design LAB (HDL) förbehåller sig rätten att ändra de allmänna villkoren när som helst. De senaste uppdateringarna gjordes den 21 mars 2023.

2. Avgifter & Betalning

Avgifter debiteras enligt den prislista/offert som gäller vid tidpunkten för tjänsten, om inte annat har avtalats. Alla debiterbara avgifter enligt prislista/offert är i SEK exklusive 25% moms. Betalning sker mot faktura med en betalningsperiod på 30 dagar, om inget annat har avtalats.

Om full betalning inte har skett inom 7 dagar efter att två (2) påminnelser har skickats ut, har HDL rätt att skicka ärendet vidare till inkasso/kronofogden. Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift på 60 kronor och HDL har rätt att debitera lagstadgade inkassoavgifter.

HDL tar inte ansvar för förseningsavgifter eller påföljande ränta på grund av försenad betalning. HDL använder Factoringgruppen AB som hanterar HDL fakturor, och de har rätt att skicka påminnelser, räntefakturor samt inkassokrav vid försenad betalning.

3. HDL:s rättigheter

HDL har rätt att säga upp avtalet om kunden har brutit mot någon av punkterna i detta avtal. Hemsidan anses levererad när kunden har fått tillgång till kod och leverans från HDL. Det är sedan upp till kunden att lägga in information på hemsidan/appen innan sidan kan gå live. HDL har inte rätt att använda bilder eller text som kunden själv tagit fram i andra sammanhang än på kundens hemsida/system.

HDL har rätt att använda alla produkter som referenser på sin egen hemsida om inget annat har avtalats.

4. HDL:s ansvar

HDL är inte ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullständigheter, felskrivningar, avbrott, uteblivna leveranser från kunden i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.

5. Kundsansvar

Kunden ansvarar för att all information som publiceras på sin hemsida följer svensk lagstiftning och HDL kan inte hållas ansvariga för eventuella lagbrott som kunden begår genom sin hemsida inklusive brott mot behandling av personuppgifter enligt GDPR.

Kunden är också ansvarig för att själv lägga in all information på sin hemsida inklusive bilder, om inte ett serviceavtal har beställts gällande detta.

6. Tidpunkt för leverans av produkt eller tjänst

Leveranstiden för produkter och tjänster bestäms i samråd mellan HDL och kunden. HDL tar inte ansvar för eventuella förseningar som orsakas av sen leverans av material från kunden eller från kundens externa leverantörer.

7. Möten, utbildningar mm.

Ingen utbildning ingår i leveransen av hemsidan, men HDL erbjuder möjligheten att köpa till utbildningar, antingen genom videoguider, telefonmöten eller personliga möten. Dessa tjänster debiteras enligt en timtaxa plus eventuella resekostnader om inget annata är avtalat i offert/avtal mellan HDL och kund.

8. Övriga tjänster

Andra tjänster som ligger utanför produktionen av själva hemsidan, såsom flytt av e-post, export av gammal hemsida, byte av webbhotell, byte av e-post tjänst, hjälp med webbapplikationer som Google Analytics, Adsense eller liknande tredje parts applikationer/plugins eller flytt av domän, debiteras enligt en timtaxa om inget annat avtalats.

9. Backup

Kunden ansvarar själv för att regelbundet ta backups av sin hemsida och databas, om inte ett drift, support eller retainer avtal finns på plats. 

Om kundens hemsida ligger på HDL:s utvecklings-server och kunden har pausat projektet, är det kundens ansvar att se till att det tas backups regelbundet. HDL tar inte ansvar för bortfall av data vid hackerattacker, serverhaveri, brand, stöld eller andra liknande omständigheter som HDL inte kan råda över.

10. Uppdatering av mjukvara

Hemsidor levererade av HDL som är bygger på WordPress/WooCommerce, som ständigt är under utveckling, kommer det med jämna mellanrum nya versioner av mjukvaran. HDL kan inte garantera att funktioner, utseende eller själva hemsidan kommer att fungera i framtida versioner av WordPress, om inte ett supportavtal har tecknats för hemsidan.

Om ett supportavtal inte har tecknats ansvarar HDL endast för att hemsidan fungerar vid leverans i den just den då aktuella versionen. Samma sak gäller för insticksprogram (plugins) som används på hemsidan. Vi erbjuder oss alltid att ta säkerhetskopior av kundens hemsida och genomföra en uppdatering när en ny version av WordPress har släppts. För detta debiterar vi enligt gällande timtaxa. Om någon funktion, utseende eller själva hemsidan inte fungerar i den nya versionen eller nya versioner av plugin erbjuder vi oss att försöka lösa det enligt timtaxa. Annars återställs hemsidan till den tidigare befintliga versionen.

Kunden kan inte kräva att hemsidan ska fungera med nyare versioner av WordPress och/eller plugins, och ingen ekonomisk ersättning kan utgå.

11. Innehållsansvar

Om HDL har fått i uppdrag att skriva texter eller lägga in texter på hemsidan är det kundens ansvar att korrekturläsa och dubbelkolla att allt stämmer innan sidan släpps. Det är inte HDL:s ansvar om något är felskrivet på hemsidan efter att kunden har godkänt det slutliga resultatet.

12. Referens

HDL äger rätt att använda samtliga projekt som referens på egen hemsida och i marknadsföring, om inget annat avtalas.

13. Priser och offerter

De priser som anges i offert till kunden gäller i 30 dagar, om inget annat anges. Priserna är alltid exklusive moms. Om kunden inte har lämnat in material så att produktionen av tjänsten kan påbörjas inom tre veckor från beställning, upphör kundens rätt att få samma pris om inget annat avtalas.

14. Policy

HDL följer GDPR-lagen om personlig integritet gällande lagring av personlig information och hantering av kundinformation.

 

15. Support

Efter att hemsidan är levererad och godkänd av kunden ingår 30 dagars gratis support från HDL. Vid behov av ytterligare support kan kunden teckna ett separat supportavtal.

16. Utan supportavtal

Alla supportärenden besvaras inom 24 timmar, men HDL lämnar inga garantier på hur snabbt ett svar kommer. Vid felsökning där felet ligger utanför HDL:s kontroll debiteras kunden enligt gällande timtaxa. Exempelvis, om kunden gör en felanmälan rörande åtkomst av webbplatsen och det visar sig att felet inte ligger hos HDL utan hos kundens egna webbhotell, så debiteras kunden enligt gällande timtaxa. Ligger felet hos HDL åtgärdas det så snart som möjligt.

16. Supportavtal

Supportavtal definieras som ”ärenden där kundens problem avhjälps utan debiterbar utvecklingstid”. Detta innebär att ärenden där programmering krävs för att avhjälpa kunds problem generellt inte anses som support och därför debiteras enligt rådande timtaxa.

Vid behov av support kan kunden kontakta HDL via e-post. HDL åtar sig att besvara supportärenden in om en rimlig tid och hjälpa kunden med frågor och problem rörande hemsidan.

16. Force majeure

HDL skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknads störningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, internet driftstörningar, hackerattacker eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som HDL skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder HDL inte heller kunnat undvika eller övervinna.

16. Tvist

Tvist angående tillämpningen eller tolkning av dessa villkor samt andra avtal där dessa villkor ingår och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall, om Kunden är en näringsidkare, avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio (10) gånger det vid tiden för åkallandet av skiljeförfarandet gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman.

HDL äger utan hinder av ovanstående rätt att föra talan inför allmän domstol eller kronofogdemyndighet när talan rör obetalda fordringar för avtalade tjänster.